Paylaşın

YEŞİL BİLGİ

Binalarda yenilenebilir enerji kullanımı artık zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni yapılacak binaların enerji tasarruflu olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması zorunlu hale getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yeni yönetmelik ile birlikte, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” binalar konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor.

Binaların enerjisinin belli bir kısmını yenilenebilir enerjiden sağlaması zorunlu oluyor

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar artık enerji performansı en az ‘B’ sınıfı olacak şekilde yapılacak ve bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’lik bir kısmının güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi zorunlu hale gelecek.

Ayrıca 1.1.2025 tarihinden itibaren ise bu uygulamanın 2000 m2 üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az %10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirilmektedir.

Isı yalıtım malzemesi kalınlıklarında artış yapılacak

Buna göre bu binalardaki hala daha ‘C’ sınıfı olan asgari enerji performansının ‘B’ sınıfına çıkarılmasıyla ise ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemelerinin kalınlıkları en az 2 santimetre olmak üzere artırılacak. Bu değişiklik sonrasında asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılmak üzere yeniden düzenlenecek. Öte yandan yapılarda kullanılan pencerelerin ısı yalıtım değerleri de daha iyi hale getirilecek.

Yönetmeliğe göre tasarlanmayan binaların projelerine ise, 1 Ocak 2023’ten itibaren ruhsat düzenlenmeyecek.

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“tt) Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin onuncu bölümünün başlığı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve NSEB” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 23 – (1) NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.

(2) Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur. Bu binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve EK-10’da yer alan “Ön Hesap Sonuç Formu”nun, BEP-TR yazılımı ile hazırlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulması zorunludur. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesine göre avan proje esas alınarak yapı ruhsatı düzenlenmesi durumunda “Ön Hesap Sonuç Formu” aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.”

“(16) NSEB’i sağlayan binalara düzenlenen enerji kimlik belgesinde bu durum belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Denetimlere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve NSEB uygulaması

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%10” oranı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “%5” olarak uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “2000 m2” olarak belirtilen toplam yapı inşaat alanı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “5000 m2” olarak uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak, EK-9’unda yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-10 eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 5 inci maddesi ve 6 ncı maddesi ile yeniden düzenlenen 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2023 tarihinde,
  2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Yeşil Odak

Editor - yesilodak.com